FANDOM


Certyfikat Celowości oznacza, że poziomy budynków zaimplementowane po 18 lipca 2011 będą będą zwiększać tylko wybrane statystyki. Certyfikat celowości nie jest relikwią ani budynkiema jedynie pomysłem pomysłem na ulepszenie gry i w rzeczywistości nie jest wymagany aby zbudować budynki powyżej 18 poziomu. Dobrze jednak tłumaczy zmiany jakie dzieją się przy wznoszeniu budynków 19 poziomu.

Budowla Kościół od 20 poziomu będzie zaj­mo­wała się wyłącz­nie spra­wami wier­nych. Dzięki temu ma być ich ogól­nie wię­cej a ewan­ge­li­za­cja ma prze­bie­gać spraw­niej. Ze wzglę­dów sani­tar­nych na tere­nie kościoła nie może też być wię­cej niż 5 pomiesz­czeń prze­zna­czo­nych dla wika­rych opie­ku­ją­cych się reli­kwiami i wier­nymi. Kościół jako miej­sce kultu ma też nie gene­ro­wać zysków.

Budowla Ple­ba­nia od 20 poziomu będzie przede wszyst­kim miej­scem prze­by­wa­nia wika­rych oraz gma­chem, gdzie ducho­wień­stwo będzie przy­go­to­wy­wać kaza­nia oraz zbie­rać ener­gię, zdro­wie i pomy­sły nie­zbędne do wzno­sze­nia jesz­cze dosko­nal­szych budowli, wyko­ny­wa­nia coraz trud­niej­szych questów lub innych nie­zbęd­nych czyn­no­ści dnia codziennego.

Budowla Święte Ogro­dze­nie od 20 poziomu będzie tylko zwiększać obronę służb kościelnych.

Budowla Dzwon­nica od 20 poziomu będzie tylko zwiększać ofen­syw­ne war­to­ści służb kościelnych.

Budowla Cmen­tarz ma być miej­scem, które gene­ruje zyski dla para­fii i zwięk­sza war­tość jej hipoteki.

Nowe prawo budow­lane pozwoli nam na zbu­do­wa­nie dodat­ko­wej budowli:

Zakonne SPA odpo­wie­dzialne za regenrację zdro­wia i ener­gii księży tj. odnowę bio­lo­giczną. Im lep­szy budy­nek tym szyb­ciej gracz wróci do pełni zdro­wia i energii.

Jako, że na tere­nie para­fii pozo­sta­nie już nie­wiele miej­sca to każdy z księży będzie mógł też wznieść tylko jedną z poniż­szych budowli:

Woj­skowa Aka­de­mia Techniczno-Teologiczna. Ten budy­nek pozwoli posia­da­czowi osią­gnąć prze­wagę w walce. Wresz­cie mini­stranci i reszta tej hała­stry będzie zacho­wy­wać się jak regu­larne woj­sko. A z cza­sem jak roz­wi­nie dzia­łal­ność to i może koman­do­sów się dochowa. Nie­stety bada­nia nad nowin­kami mili­tar­nymi kosz­tują i to nie mało.

Radio Mary­jaN. Ta roz­gło­śnia pozwoli posia­da­czowi pozy­ski­wać nowych wier­nych, orga­ni­zo­wać zbiórki pie­nię­dzy i inwe­sto­wać we wła­sny rozwój. Niestety kosztem osłabienia wartości bojowych służb kościelnych.

źródło: [[1]]

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.