FANDOM


18 lipca 2011 weszło w życie Nowe Prawo Budow­lane (Dzien­nik Ustaw i Usta­wek nr 18/2011 poz. 69). Wśród wielu nie­istot­nych zmian wpro­wa­dza ono przy­mus spe­cja­li­za­cji budyn­ków powy­żej 18 poziomu. Budowle oprócz wszyst­kich dotych­cza­so­wych pozwo­leń będą musiały mieć Cer­ty­fi­kat Celo­wo­ści. Roz­po­rzą­dze­nie wpro­wa­dziło okres przej­ściowy (1 poziom) na dosto­so­wa­nie się do nowych wymo­gów. Mimo zasady, że prawo nie powinno dzia­łać wstecz Sąd Naj­wyż­szy w skła­dzie Szwa­gier Pre­miera, Wuj Mini­stra Budow­nic­twa i Kuzynka Pod­se­kre­ta­rza d/s Infra­struk­tury bez­stron­nie stwier­dził zgod­ność roz­po­rzą­dze­nia z Ustawą Zasadniczą. Co to ozna­czało w prak­tyce? Ano, że pod­czas kolej­nego etapu roz­bu­dowy trzeba będzie zapla­no­wać czę­ściową roz­biórkę i moder­ni­za­cję ist­nie­ją­cych budowli do warun­ków okre­ślo­nych przez Cer­ty­fi­kat Celo­wo­ści. Na szczę­ście przy­mus ten będzie doty­czył budowli wyż­szych niż 18 poziom. A do tego udało się nam dostać dofi­nan­so­wa­nie z Unii Bez­boż­ni­ków na 99% kosz­tów moder­ni­za­cji i przy­sto­so­wa­nia do nowego prawa. Wszyst­kim zajmą się wyna­jęte firmy aby nie obcią­żać tym głowy i zdro­wia pro­bosz­czów. Musi­cie tylko przej­rzeć plany co nie powinno pochło­nąć wię­cej niż 100 punk­tów ener­gii na raz. Nasi pro­jek­tanci posta­rają się też tak dosto­so­wać nowe poziomy budyn­ków aby po moder­ni­za­cji gra­cze byli w takiej samej sytu­acji jak przed prze­bu­dową a może nawet w tro­chę lepszej.

Nowe Prawo budowlane wprowadziło również 3 nowe budynki:

Woj­skowa Aka­de­mia Techniczno-Teologiczna

Radio Mary­jaN

Zakonne SPA

źródło: [1]

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.